บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 24/06/2019

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 7UP 4/3/2019 31/12/2999 1
2 7UP-F 4/3/2019 31/12/2999 1
3 AIE 24/6/2019 2/8/2019 1
4 AIE-F 24/6/2019 2/8/2019 1
5 APEX 16/8/2018 31/12/2999 1
6 APEX-F 16/8/2018 31/12/2999 1
7 APEX-W1 30/10/2018 31/12/2999 1
8 AQ 16/8/2018 31/12/2999 1
9 AQ-F 16/8/2018 31/12/2999 1
10 AQ-W4 16/8/2018 31/12/2999 1
11 AS 16/8/2018 31/12/2999 1
12 AS-F 16/8/2018 31/12/2999 1
13 AS-W1 16/8/2018 31/12/2999 1
14 B52 16/8/2018 31/12/2999 1
15 B52-F 16/8/2018 31/12/2999 1
16 B52-W1 16/8/2018 31/12/2999 1
17 B52-W2 16/8/2018 31/12/2999 1
18 EFORL 17/8/2018 31/12/2999 1
19 EFORL-F 17/8/2018 31/12/2999 1
20 EFORL-W3 17/8/2018 31/12/2999 1
21 EFORL-W4 17/8/2018 31/12/2999 1
22 EIC-W4 16/8/2018 31/12/2999 1
23 FC 16/8/2018 31/12/2999 1
24 FC-F 16/8/2018 31/12/2999 1
25 FC-W1 16/8/2018 31/12/2999 1
26 FC-W2 16/8/2018 31/12/2999 1
27 HYDRO 1/3/2019 31/12/2999 1
28 HYDRO-F 1/3/2019 31/12/2999 1
29 JUTHA 16/11/2018 31/12/2999 1
30 JUTHA-F 16/11/2018 31/12/2999 1
31 JUTHA-P 16/11/2018 31/12/2999 1
32 JUTHA-Q 16/11/2018 31/12/2999 1
33 MPG 16/8/2018 31/12/2999 1
34 MPG-F 16/8/2018 31/12/2999 1
35 NBC 15/8/2018 31/12/2999 1
36 NBC-F 15/8/2018 31/12/2999 1
37 NEP 14/8/2018 31/12/2999 1
38 NEP-F 14/8/2018 31/12/2999 1
39 NEP-W3 14/8/2018 31/12/2999 1
40 NEWS 15/8/2018 31/12/2999 1
41 NEWS-F 15/8/2018 31/12/2999 1
42 NEWS-W4 15/8/2018 31/12/2999 1
43 NEWS-W5 15/8/2018 31/12/2999 1
44 NEWS-W6 15/8/2018 31/12/2999 1
45 NMG 14/12/2018 31/12/2999 1
46 NMG-F 14/12/2018 31/12/2999 1
47 NOK 14/8/2018 31/12/2999 1
48 NOK-F 14/8/2018 31/12/2999 1
49 NOK-W1 14/8/2018 31/12/2999 1
50 PACE 17/8/2018 31/12/2999 1
51 PACE-F 17/8/2018 31/12/2999 1
52 PACE-W1 17/8/2018 31/12/2999 1
53 PACE-W2 17/8/2018 31/12/2999 1
54 PE 15/8/2018 31/12/2999 1
55 PE-F 15/8/2018 31/12/2999 1
56 SMM 11/3/2019 31/12/2999 1
57 SMM-F 11/3/2019 31/12/2999 1
58 SPORT 16/8/2018 31/12/2999 1
59 SPORT-F 16/8/2018 31/12/2999 1
60 SPORT-W5 16/8/2018 31/12/2999 1
61 SPORT-W7 11/12/2018 31/12/2999 1
62 T 16/8/2018 31/12/2999 1
63 T-F 16/8/2018 31/12/2999 1
64 TFI 16/8/2018 31/12/2999 1
65 TFI-F 16/8/2018 31/12/2999 1
66 TSF 16/8/2018 31/12/2999 1
67 TSF-F 16/8/2018 31/12/2999 1
68 TSF-W4 16/8/2018 31/12/2999 1
69 TSF-W5 16/8/2018 31/12/2999 1
70 TSI 15/8/2018 31/12/2999 1
71 TSI-F 15/8/2018 31/12/2999 1
72 TTL 7/6/2019 31/12/2999 1
73 TTL-F 7/6/2019 31/12/2999 1
74 UMS 16/8/2018 31/12/2999 1
75 UMS-F 16/8/2018 31/12/2999 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099
 3  BLISS-W1  1/1/2013  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)