บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 27/05/2022

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 ACAP 15/09/2021 31/12/2999 1
2 ACAP-F 15/09/2021 31/12/2999 1
3 AQ 14/10/2021 31/12/2999 1
4 AQ-F 14/10/2021 31/12/2999 1
5 AQ-W5 14/01/2022 31/12/2999 1
6 ASAP 24/05/2022 13/06/2022 3
7 ASAP-F 24/05/2022 13/06/2022 3
8 BIDU28C2210A 23/05/2022 27/05/2022 2
9 BILI28C2209B 23/05/2022 27/05/2022 2
10 BIS 26/05/2022 15/06/2022 2
11 BIS-F 26/05/2022 15/06/2022 2
12 BLISS 01/07/2019 31/12/2999 1
13 BLISS-F 01/07/2019 31/12/2999 1
14 BYD 24/05/2022 13/06/2022 3
15 BYD-F 24/05/2022 13/06/2022 3
16 BYD-W6 24/05/2022 13/06/2022 3
17 DV8 17/05/2021 31/12/2999 1
18 DV8-F 17/05/2021 31/12/2999 1
19 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 1
20 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 1
21 EMC 18/05/2022 31/12/2999 1
22 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 1
23 EMC-W6 18/05/2022 31/12/2999 1
24 GSC 12/05/2022 01/06/2022 2
25 GSC-F 12/05/2022 01/06/2022 2
26 HANA13P2207B 23/05/2022 27/05/2022 2
27 HYDRO 10/01/2022 31/12/2999 1
28 HYDRO-F 10/01/2022 31/12/2999 1
29 JCKH 03/03/2022 31/12/2999 1
30 JCKH-F 03/03/2022 31/12/2999 1
31 JCKH-W1 03/03/2022 31/12/2999 1
32 JTS 20/05/2022 09/06/2022 3
33 JTS-F 20/05/2022 09/06/2022 3
34 KC 19/05/2022 31/12/2999 1
35 KCC 23/05/2022 10/06/2022 2
36 KCC-F 23/05/2022 10/06/2022 2
37 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 1
38 KKC 07/12/2021 31/12/2999 1
39 KKC-F 07/12/2021 31/12/2999 1
40 NATION 19/05/2022 31/12/2999 1
41 NATION-F 19/05/2022 31/12/2999 1
42 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
43 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
44 NEWS 02/03/2022 31/12/2999 1
45 NEWS-F 02/03/2022 31/12/2999 1
46 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
47 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
48 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
49 PROEN 09/05/2022 27/05/2022 3
50 PROEN-F 09/05/2022 27/05/2022 3
51 PSG 01/02/2022 31/12/2999 1
52 PSG-F 01/02/2022 31/12/2999 1
53 SMK 20/05/2022 31/12/2999 1
54 SMK-F 20/05/2022 31/12/2999 1
55 STOWER 19/10/2021 31/12/2999 1
56 STOWER-F 19/10/2021 31/12/2999 1
57 STOWER-W3 19/10/2021 31/12/2999 1
58 TRC 01/04/2022 31/12/2999 1
59 TRC-F 01/04/2022 31/12/2999 1
60 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
61 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
62 TVD 18/05/2022 07/06/2022 2
63 TVD-F 18/05/2022 07/06/2022 2
64 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
65 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
66 WAVE 07/03/2022 31/12/2999 1
67 WAVE-F 07/03/2022 31/12/2999 1
68 WAVE-W2 07/03/2022 31/12/2999 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)