บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 21/09/2020

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AEC 31/8/2020 31/12/2099 1
2 AEC-F 31/8/2020 31/12/2099 1
3 APEX 16/8/2018 31/12/2999 1
4 APEX-F 16/8/2018 31/12/2999 1
5 APEX-W1 30/10/2018 31/12/2999 1
6 AQ 16/8/2018 31/12/2999 1
7 AQ-F 16/8/2018 31/12/2999 1
8 AQ-W4 16/8/2018 31/12/2999 1
9 AS-W1 16/8/2018 31/12/2999 1
10 B52 16/8/2018 31/12/2999 1
11 B52-F 16/8/2018 31/12/2999 1
12 B52-W1 16/8/2018 31/12/2999 1
13 B52-W2 16/8/2018 31/12/2999 1
14 EFORL 17/8/2018 31/12/2999 1
15 EFORL-F 17/8/2018 31/12/2999 1
16 EFORL-W3 17/8/2018 31/12/2999 1
17 EFORL-W4 17/8/2018 31/12/2999 1
18 ETC 18/5/2020 31/12/2999 1
19 ETC-F 18/5/2020 31/12/2999 1
20 HYDRO 1/3/2019 31/12/2999 1
21 HYDRO-F 1/3/2019 31/12/2999 1
22 IP 8/9/2020 25/9/2020 1
23 IP-F 8/9/2020 25/9/2020 1
24 JCKH 19/5/2020 31/12/2999 1
25 JCKH-F 19/5/2020 31/12/2999 1
26 JUTHA 16/11/2018 31/12/2999 1
27 JUTHA-F 16/11/2018 31/12/2999 1
28 JUTHA-P 16/11/2018 31/12/2999 1
29 JUTHA-Q 16/11/2018 31/12/2999 1
30 MPG 16/8/2018 31/12/2999 1
31 MPG-F 16/8/2018 31/12/2999 1
32 NEP 14/8/2018 31/12/2999 1
33 NEP-F 14/8/2018 31/12/2999 1
34 NEP-W3 14/8/2018 31/12/2999 1
35 NEWS 15/8/2018 31/12/2999 1
36 NEWS-F 15/8/2018 31/12/2999 1
37 NEWS-W4 15/8/2018 31/12/2999 1
38 NEWS-W5 15/8/2018 31/12/2999 1
39 NEWS-W6 15/8/2018 31/12/2999 1
40 NMG 14/12/2018 31/12/2999 1
41 NMG-F 14/12/2018 31/12/2999 1
42 NOK 14/8/2018 31/12/2999 1
43 NOK-F 14/8/2018 31/12/2999 1
44 NOK-W1 14/8/2018 31/12/2999 1
45 PACE-W1 17/8/2018 31/12/2999 1
46 POST 15/5/2020 31/12/2999 1
47 POST-F 15/5/2020 31/12/2999 1
48 SPORT 16/8/2018 31/12/2999 1
49 SPORT-F 16/8/2018 31/12/2999 1
50 SPORT-W5 16/8/2018 31/12/2999 1
51 SPORT-W7 11/12/2018 31/12/2999 1
52 SUPE19P2011A 21/9/2020 25/9/2020 1
53 T 16/8/2018 31/12/2999 1
54 T-F 16/8/2018 31/12/2999 1
55 TFI 16/8/2018 31/12/2999 1
56 TFI-F 16/8/2018 31/12/2999 1
57 THAI 7/7/2020 31/12/2999 1
58 THAI27C2008A 29/5/2020 31/12/2999 1
59 THAI-F 7/7/2020 31/12/2999 1
60 TRUBB 14/9/2020 22/10/2020 1
61 TRUBB-F 14/9/2020 22/10/2020 1
62 TSF-W4 16/8/2018 31/12/2999 1
63 TSF-W5 16/8/2018 31/12/2999 1
64 TSI 18/8/2020 31/12/2999 1
65 TSI-F 18/8/2020 31/12/2999 1
66 TTCL 14/9/2020 22/10/2020 1
67 TTCL-F 14/9/2020 22/10/2020 1
68 TTCL-W1 14/9/2020 22/10/2020 1
69 UMS 16/8/2018 31/12/2999 1
70 UMS-F 16/8/2018 31/12/2999 1
71 UWC 5/3/2020 31/12/2999 1
72 UWC-F 5/3/2020 31/12/2999 1
73 W 18/5/2020 31/12/2099 1
74 W-2 18/5/2020 31/12/2099 1
75 W-3 18/5/2020 31/12/2099 1
76 W-4 16/8/2018 31/12/2099 1
77 W-F 18/5/2020 31/12/2099 1
78 WORK 21/9/2020 30/10/2020 1
79 WORK-F 21/9/2020 30/10/2020 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099
 3  BLISS-W1  1/1/2013  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)