รายละเอียดการดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินฝาก


** กรณีลูกค้าและนักลงทุนดาวน์โหลดเอกสารชุดเปิดบัญชีเอง มีเงื่อนไขดังนี้


- ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในชุดเปิดบัญชี และลงลายมือชื่อในเอกสารชุดเปิดบัญชีและสัญญาทุกหน้า (มุมขวาด้านล่าง)
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สัญญาที่ลูกค้าส่งไปยังบริษัท เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

รายการเอกสารในชุดดาวน์โหลด
1. คำขอเป็นลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์บุคคลธรรมดา
2. บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
3. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
5. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน
6. แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี    
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ตัดบัญชีเงินฝาก (ATS) คลิกเพื่อดูข้อมูลธนาคาร 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท คลิกเพื่อดูข้อมูลอากรแสตมป์ ---

 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500