การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


ประกาศ : บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานก.ล.ต.ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.54


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2554 เพื่อเป็นช่องทางระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ดังนั้นหากเกิดกรณีข้อพิพาทที่ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการกระทำของบริษัทฯลูกค้าสามารถเรียกร้องเพื่อให้ได้รับการชดใช้ที่เป็นธรรมได้ ลูกค้าไม่ต้องไปดำเนินคดีทางศาล บริษัทฯสมัครใจที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ต.