การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SUTHA

                                                                                                                    
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

กการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SUTHA มีรายละเอียด ดังนี้

สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านช่องทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.kgieworld.co.thวิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ ”

- เช็คลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 *** นำเช็ค Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ ”
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) /สาขา พหลโยธิน/ประเภทบัญชี กระแสรายวัน/

Comp Code: 34487

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2
. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
4. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ