การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน UPA-W2 ครั้งสุดท้าย

                                                                                                                    
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน UPA-W2 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้
วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. ยูไนเต็ดเพาเวอร์ ออฟ เอเชีย ”

- เช็คลงวันที่ 12 มกราคม 2566 – 24 มกราคม 2566** Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 23 มกราคม 2566 เท่านั้น)

ระบุ – เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. ยูไนเต็ดเพาเวอร์ ออฟ เอเชีย ”
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี/ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน / เลขที่บัญชี

227-3-01684-0

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2566 ถึง 26 มกราคม 2566 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2
. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ