การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


TENDER OFFER : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) “SVH” "เพิกถอน"

   
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  SVH  ดังนี้ :


TENDER OFFER

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) “SVH” "เพิกถอน"

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 006-000000015-7

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  4,235,967 หุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ 4.24)

ราคาเสนอซื้อ                           

ราคา 480 บาท   ราคาสุทธิ 478.716 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่ 16 กันยายน 2565
ถึง 22 พฤศจิกายน 2565

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่ 16 กันยายน 2565
ถึง 21 ตุลาคม 2565

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  24 พฤศจิกายน 2565 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BAY,SCB,BBL,KTB,KBANK,TTB,UOB,KKP,CIMBT
หรือรับเป็นเช็ค

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้า
ภายในวันที่  18 พฤศจิกายน 2565

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

เพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่กิจการจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด


(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)