การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ASW

                                                                                            
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ASW มีรายละเอียด ดังนี้

สามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ https://investor.assetwise.co.th/
วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)”


- เช็คลงวันที่ 26 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565**นำเช็ค Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ**
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 29 กันยายน 2565)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บมจ. แอสเซทไวส์ ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) /สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง/ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/ เลขที่บัญชี

134-3-09687-9

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 ถึง 3 ตุลาคม 2565 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2
. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
4. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ