การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ TOP

                                                                                         
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TOP มีรายละเอียด ดังนี้

สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ https://ero.scbs.com


วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น”


- เช็คลงวันที่ 9 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2565**นำเช็ค Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ**
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 14 กันยายน 2565)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) /สาขารัชโยธิน/ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/ เลขที่บัญชี

111-3-92514-5

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2565 ถึง 16 กันยายน 2565 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 เท่านั้น)
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2
. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
4. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)


การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน TOP กรณีที่ลูกค้ามีบัญชีหุ้นที่เปิดกับ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (ตัวแทนรับ) หุ้นที่ได้รับการจัดสรรสามารถระบุเข้าบัญชีได้ 2 บัญชี ตามข้อจำกัดของตัวแทนรับจอง
1. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด 
2. บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี600)

กรณีที่จองซื้อผ่านตัวแทนรับจองซื้อด้วยใบจองซื้อ (Hard Copy) ให้แนบหน้าบัญชีของธนาคารที่กำหนดไว้ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  

***จองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น***ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ