การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน VGI-W2 ครั้งสุดท้าย

                                                                                        
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน VGI-W2 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด  ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บมจ. วีจีไอ”

- เช็คลงวันที่  25 สิงหาคม 2565 – 7 กันยายน 2565**นำเช็ค Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ** 

   (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 6 กันยายน 2565 เท่านั้น)        

ระบุ – เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บมจ. วีจีไอ ”
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) /สาขาสำนักงานใหญ่ /ประเภทบัญชีกระแสรายวันพิเศษ/เลขที่บัญชี

0001-122-005655-2

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึง 8 กันยายน 2565 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 7 กันยายน 2565 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2
. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง

ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ