การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


ประกาศ ขณะนี้โปรแกรม SBL Real Time ขัดข้องช่วยคราว ไม่สามารถใช้งานได้

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขณะนี้โปรแกรม SBL Real Time ขัดข้อง

ส่งผลให้ลูกค้าจะไม่สามารถยืมหุ้นได้ เป็นการชั่วคราว
หมายเหตุ กรณีที่ท่านไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่านเพื่อส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบการซื้อขายให้แก่ท่าน สำหรับลูกค้า Direct Department โปรดติดต่อ 0-2638-5500 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบการซื้อขายให้แก่ท่านขออภัยในความไม่สะดวก
Direct Department