การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะ ไม่ ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด เนื่องมาจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯได้ขึ้นเครื่องหมาย SP

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะ ไม่ ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด อันเนื่องมาจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯได้ขึ้นเครื่องหมาย SP บนหลักทรัพย์ดังกว่าเป็นเวลากว่า 30 วัน

ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

หลักทรัพย์

บริษัท

สาเหตุในการขึ้น SP

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย

ระยะเวลาจากวันประกาศขึ้นเครื่องหมาย

GL

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2563

17 มี.ค. 2564

30 วัน

 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง