การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


TENDER OFFER บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) “NVD”

 
เรียน 
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น NVD ดังนี้:


TENDER OFFER

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) “ NVD”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.       นางวัฒนา  สมวัฒนา

2.       นายศรศักด์ิ สมวัฒนา

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
( เลขที่บัญชี  248-000000013-3 )

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  380,659,951 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 27.57)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 2.52 บาท   ราคาสุทธิ 2.513259 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 19 มกราคม 2564  ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 19 มกราคม 2564  ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BAY,BBL,SCB,KBANK,KTB,TBANK,TMB,UOB หรือรับเป็นเช็ค

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVD-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายปฏิบัติการ