การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เพื่อทำ Service Improvement วันที่ 15 ส.ค. 63 เวลา 08:00 -14:00 น.

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอแจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เพื่อทำ Service Improvement รอบเดือนสิงหาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้

การระงับบริการ

  วัน/เวลาที่ระงับบริการ:

-  วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 63 เวลา 08:00 น. ถึง 14:00 น. 

ระบบที่ระงับบริการ  :  โปรแกรม Streaming  ทุกโปรแกรม (ทั้ง PC/iOS/Android)  โดยจะไม่สามารถ Login และ ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้


หมายเหตุ :   ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรมและบริการอื่น ๆ ของ NOMURA DIRECT ได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department