การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


Tender offer : บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) “GSC”

 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  GSC  ดังนี้ : TENDER OFFER

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) GSC”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

นายประยูร อัสสกาญจน์

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ( เลขที่บัญชี  048-000000016-6 )

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 90,000,140 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 36)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 1.00 บาท   ราคาสุทธิ 0.9973250 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง 17 กันยายน 2563

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 11 สิงหาคม 2563  ถึง 10 กันยายน 2563

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  21 กันยายน 2563   โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร KTB,BBL,KBANK,UOB,SCB,BAY,TMB,TBANK,CIMBT  หรือรับเป็นเช็ค SCB

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

GSC-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  15 กันยายน 2563

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในช่วง 12 เดือนข้างหน้า


(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)