การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


Tender offer : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) “TIW”

    
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  TIW  ดังนี้ : 

TENDER OFFER

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) “TIW”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
( เลขที่บัญชี 026-000000014-6 )

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 100)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 181.00 บาท   ราคาสุทธิ 180.709495 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ช่วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง 11 สิงหาคม 2563

ช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึง 9 กันยายน 2563

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น. ของวันที่  3 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

วิธีการชำระราคา  

ช่วงเวลาที่ 1 ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เงื่อนไข 1. ต้องมีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ ไม่น้อยกว่า จำนวน 3,311,368 หุ้น กรณีการ

               ตอบรับฯน้อยกว่าเงื่อนไข จะได้รับเงิน ในวันที่ 11 กันยายน 2563           

           2. ไม่สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้    

ช่วงเวลาที่ 2 ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  11 กันยายน 2563

เงื่อนไข 1.สามารถยกเลิกเจตนาขายได้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

*** ในกรณีที่ในระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อน้อยกว่า  3,311,368 หุ้น

     ผู้ทำคำเสนอซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ***

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ BAY, SCB, BBL, KTB, KBANK, TMB, UOB, TBANK, LH, CIMBT หรือรับเป็นเช็ค UOB

 

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

TIW-R  ต้องยื่นแบบตอบรับฯ  พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  3 กันยายน 2563

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ


(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)