การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BOFFICE

                                  
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BOFFICE มีรายละเอียด ดังนี้

ลูกค้าสามารถจองซื้อด้วยตนเองผ่านธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ”


- เช็คลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หรือเวลาเปิดทำการของสาขาถึงเวลา 16.00 น. ผ่านระบบ Bill
Payment


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น
2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / บัญชีเลขที่: 777-0-08137-0 (Bill Payment)


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือเวลาเปิดทำการของ
สาขาถึงเวลา 16.00 น.เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. 
ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) 
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ