การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน MAX

ขอแจ้งขยายระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก เดิม ระหว่างวันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เป็น ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 21 สิงหาคม 2563      
                       
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน MAX มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น”


- เช็คลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 – 29 กรกฎาคม 2563
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) /สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า/ประเภทบัญชีกระแสรายวัน /เลขที่บัญชี  210-302-0604


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. 
ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) 
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 
5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
6. สำเนาบัตรประชาชนลูกค้า 1 ฉบับ (แนบกับหนังสือมอบอำนาจ)
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (เจ้าหน้าที่การตลาด)

ในกรณีที่ผู้จอองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเปิดไว้ในนามของผู้จองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ