การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน YCI

                           
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน YCI มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท ยงไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/สาขาสาธุประดิษฐ์/ประเภทบัญชีออมทรัพย์/เลขที่บัญชี  068-298950-7


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึง 10 พฤศจิกายน 2563 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น)
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) 
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 

กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือสำเนาStatementบัญชีกระแสรายวันชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ