การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FPT

                         
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FPT มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์”


- เช็คลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 – 1 กรกฎาคม 2563 ***นำเช็คไป Pay ใบ Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฎิบัติการ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์ ”
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
Comp Code. 32378


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น)
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) 
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 


กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือสำเนาStatement เฉพาะ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน),ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)

ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ