การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


AWC : Marginable Securities as of 21 October 2019.

  

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                         บริษัทฯ อนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และสามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit balance รวมทั้งอนุญาตให้ลูกค้าขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืมในบัญชี Credit balance

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 1

50%

AWC

AWC**

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

 

 

Dear Valued customer,

 

The following security is allowed to buy and accept as collateral in credit balance account and allowed for short selling in credit balance account.

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 1

50%

AWC

AWC**

 

This will be effective since October 21, 2019 onwards.

For your acknowledgement,

Risk Management Department.