การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SAFARI

                                                           

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งขยายระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น  : วันที่ 23 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 01 ต.ค. 2562

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SAFARI มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”
- เช็คลงวันที่ 23 กันยายน – 25 กันยายน 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 กันยายน 2562) 
***โดยรับเป็นใบ Bill Payment เท่านั้น***

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / Service Code. AECS038

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 ถึง 27 กันยายน 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 26 กันยายน 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
  

1.      ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
1. ใบจอง
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
5.      สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ)

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ