การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


ระงับการให้บริการระบบซื้อขายหุ้น วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 62 efinTrade+ (เวลา 7.00 – 13.00 น.) และ Streaming (เวลา 8.00 – 16.45 น.)

 
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เนื่องจากบริษัทฯ เข้าร่วมทดสอบระบบการซื้อขายหลักกับตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับปรับปรุงระบบฯภายใน จำเป็นต้องระงับการให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ Streaming และ efinTrade+ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

วัน/เวลาที่ระงับบริการ : วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 62  เวลา 7.00 น. – วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. เวลา 13.00 น.
ระบบที่ระงับบริการ      : ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านโปรแกรม efinTrade+ ทุกโปรแกรม 

วัน/เวลาที่ระงับบริการ : วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 62  เวลา 8.00 น. – วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. เวลา 16.45 น.
ระบบที่ระงับบริการ      : ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านโปรแกรม 
Streaming ทุกโปรแกรม 

สอบถามข้่อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500 

ขอแสดงความนับถือ
Direct Department