การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NEX

                                                       

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NEX มีรายละเอียด ดังนี้  

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”
- เช็คลงวันที่ 19 กันยายน – 23 กันยายน 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ/ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/ Service Code: TNITY

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2562 ถึง 25 กันยายน 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
  

1.      ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
5.     สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้นและชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จอง
(กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ)


ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ