การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน GSTEEL-W1 ครั้งสุดท้าย

                                                    

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน GSTEEL-W1  ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้
 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)” 
- เช็คลงวันที่ 11 กันยายน – 23 กันยายน 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 เท่านั้น)


ระบุ 
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) /สาขาปาโซ่ ทาวเวอร์ / ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/ เลขที่บัญชี

245-3-00218-2

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2562 ถึง 25 กันยายน 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
  

1. ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง


ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ