การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน WORK-W1 ครั้งสุดท้าย

                                                    

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน WORK-W1  ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้
 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)” 
- เช็คลงวันที่ 9 กันยายน – 25 กันยายน 2562 
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เท่านั้น)

ระบุ 
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ” 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) /สาขาถนนรามอินทรา/ ประเภทบัญชีออมทรัพย์/ เลขที่บัญชี

002-8-99922-4 ระบุ 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน 
-โอนเงินระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 27 กันยายน 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 26 กันยายน 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
  

1. ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง


ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ