การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน B

                                                

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน B มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่  26 สิงหาคม – 28 สิงหาคม 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่  27 สิงหาคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ”
(โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น )
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/สาขาบางนา / กระแสรายวัน/ เลขที่บัญชี 130-318322-0

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
  

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (กรณีไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนทีจองซื้อ)    


ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ