การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DIF

                                               

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DIF มีรายละเอียด ดังนี้

สามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

จองซื้อตั้งแต่วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลาทำการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ของสำนักงานและสาขาของผู้แทนจำหน่ายหน่วยลงทุน ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เปิดรับจองหน่วยลงทุน

               

หมายเหตุ

กรณีที่จะฝากบริษัทจองลูกค้าจะต้องมีการทำ KYC/CDD กับทางธนาคารที่รับจองและจะต้องแจ้งว่าเป็นธนาคารไหนและเซ็นต์หนังสือมอบอำนาจ + ค่าอากร 30 บาท
กรณีที่ไม่เคยทำ KYC/CDD กับทางธนาคารที่รับจอง ลูกค้าจะต้องไปดำเนินการจองด้วยตนเองเท่านั้น

 

SCB

BBL

KTB

1.หนังสือมอบอำนาจ + ค่าอากร 30 บาท

1.หนังสือมอบอำนาจ + ค่าอากร 30 บาท

1.หนังสือมอบอำนาจ + ค่าอากร 30 บาท

2.สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบ

(
กรณีตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน)

2.สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบ

(กรณีตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน)

2.สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบ

(กรณีตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน


3.สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก

(
กรณีคืนเงินค่าจองแบบโอนเงิน)ตามรายละเอียด หน้า 9 หนังสือการจัดสรรหุ้มเพิ่มทุน DIF

3.สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก

(กรณีคืนเงินค่าจองแบบโอนเงิน)ตามรายละเอียด หน้า
9 หนังสือการจัดสรรหุ้มเพิ่มทุน DIF

4.สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก

(กรณีคืนเงินค่าจองแบบโอนเงิน) ตามรายละเอียด หน้า
9 หนังสือการจัดสรรหุ้มเพิ่มทุน DIF

 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 
สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน DIF”

- เช็คลงวันที่ 20 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
       

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ