การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIMIRT

                                              

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIMIRT มีรายละเอียด ดังนี้

สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาจองซื้อ
ตั้งแต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 หรือเวลาเปิดทาการของสาขาถึงเวลา 15.30 น.
 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 
สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT- ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม”

- เช็คลงวันที่ 30 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
       

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ