การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DIMET-W2

                                            

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPPM มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 
สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)”
- เช็คลงวันที่ 4 กรกฏาคม – 15 กรกฏาคม 2562 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น
 2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)/สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ / ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / เลขที่บัญชี 081-2-84808-9

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน -โอนเงินระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึง 18 กรกฎาคม 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
       

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ