การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DOD

                                         

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DOD  มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 
สั่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เพื่อจองซื้อหุ้น”
- เช็คลงวันที่ 24 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เพื่อจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารกสิกรไทย / สาขาปาร์คเวนเชอร์/comp code 32379

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึง 28 มิถุนายน 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
      

กรณีชำระเป็นเช็คก่อนนำส่งให้ฝ่ายปฎิบัติการให้นำเช็คไป Payin ตามใบ Bill payment (ค่าใช้จ่าย 15 บาท)

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ