การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน META-W3

                                      

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน META-W3 มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน META-W3สั่งจ่าย “บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”
- เช็คลงวันที่ 5 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2562 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / สาขามาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์/ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/เลขที่บัญชี 391-1-04723-2

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึง 19 มิถุนายน 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
      
ฝ่ายปฏิบัติการ