การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SKY-W1

                                

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SKY-W1 มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 


สั่งจ่าย “บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่ 16 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น)


ระบุ 
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น** 
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ สาขาอาคารจี ทาวเวอร์ พระราม 9/ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / เลขที่บัญชี
408-0-96504-6


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 พฤษภาคม 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น)
       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
      
ฝ่ายปฏิบัติการ