การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


PERM : Marginable Securities as of March 4, 2019

 

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                             บริษัทฯ อนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และสามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit balance

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 4

85%

PERM*

PERM

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

 

Dear Valued customer,

 

The following security is allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 4

85%

PERM*

PERM

 

This will be effective since March 4, 2019 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.