การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


ZEN : Marginable Securities as of Feb 20, 2019

 

รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้น
สำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี
Credit Balance         

Symbol

Company

Group

ZEN

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Group 3 IM70%

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

ZEN

ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 3 IM70%

 

This will be effective since Febuary 20, 2019 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.