การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


CHAYO : Marginable Securities as of Feb 7, 2019

  

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                                บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

CHAYO

Group 4 IM85%

Group 3 IM70%

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Dear Valued customer,

The company agrees to change Initial Margin of the following security.

SYMBOL

Current Group

New Group

CHAYO

Group 4 IM85%

Group 3 IM70%

 

This will be effective since Febuary 7, 2019 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.