การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EIC

           

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EIC มีรายละเอียด ดังนี้ ดังนี้                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย “ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ”
- เช็คลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง 26 ธันวาคม 2561 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน

ชื่อบัญชี “ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารซันทาวเวอร์ (ถนนวิภาวดี-รังสิต) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 274-3-00268-0

-โอนเงินระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง) (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรอง)
4. เช็ค,แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ หรือ ใบโอนเงิน (Pay in -slip)  ฉบับจริง
5. กรณีจองเกินสิทธิต้องแนบหน้า Book Bank ดังนี้ BBL, KBANK, KTB, SCB 
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ