การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


TK : Marginable Security allow to buy / accept in Credit Balance Account, effective since August 15, 2017


 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทอนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และสามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit balance  

                                                       

GROUP

IM

OLD

NEW

2

60%

TK***

TK**

 


ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่
15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงDear Valued Customer,

The following security is allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

                                                                             

GROUP

IM

OLD

NEW

2

60%

TK***

TK**

 


This will be effective since August 15, 2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department