การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TWZ

 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  TWZ มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย "บัญชี เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)"

- เช็คลงวันที่  21-23 สิงหาคม 2560

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 22 สิงหาคม 2560 เท่านั้น)

 

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

2.ชำระโดยโอนเงิน

(PAYIN)

ชื่อบัญชี "บัญชี เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)"ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประชานิเวศน์ 1

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 737-1-02174-9

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน-โอนเงินระหว่างวันที่ 21- 25 สิงหาคม 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 24 สิงหาคม 2560 เท่านั้น)

 
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง    (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝากเงิน (PAYIN) ฉบับจริง

 

    

 

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ