การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


List of stocks not recognized as 20% collateral for cash account effective 10 August 2017


 เรียน     ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไปนี้ เนื่องจากไม่สามารถนำส่งงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะไม่นำมูลค่าหลักทรัพย์เหล่านี้มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อในบัญชี Cash (Cash Account)

โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

No.

SYMBOL

1

CHUO

2

IEC

3

KC

4

POLAR

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง