การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


Marginable Security allow to buy / accept in Credit Balance Account, effective since August 7, 2017


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทอนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และสามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit balance  

                                            

                            

Group

IM

OLD

NEW

1

50

KCE***

KCE**

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง


Dear Valued Customer,

The following security is allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.                          


Group

IM

OLD

NEW

1

50

KCE***

KCE**

                                  

This will be effective since August 7, 2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department