การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


Marginable Security is not allowed to buy / accept in Credit Balance Account, effective as of August 04, 2017


 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ไม่อนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit balance  

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 1

50%

KCE**

KCE***

                               

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง


Dear Valued Customer,

The following security is not allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

 

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 1

50%

KCE**

KCE***

 

This will be effective since August 04, 2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department