การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย IVL-W1


เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย IVL-W1 มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค,ดร๊าฟท์พร้อมนำเข้าบัญชี BILLPAYMENT

สั่งจ่าย “  "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2"   

 

- เช็คลงวันที่ 2-21 สิงหาคม 2560(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 18 สิงหาคม 2560)

 

หมายเหตุ จะต้องนำเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ เข้าบัญชี

(BILL PAYMENT) เท่านั้น

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์

-  ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

2.ชำระโดยโอนเงิน

(BILLPAYMENT)

ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2”  

 

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Service Code: BLSIPO

BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

 

-โอนเงินระหว่างวันที่ 2-23 สิงหาคม 2560(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 22 สิงหาคม 2560)

 

 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

   1. ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

 

   2. สำเนาบัตรประชาชน

   3. BILLPAYMENT ฉบับจริง

 หมายเหตุ  BILLPAYMENT จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง   

ฝ่ายปฏิบัติการ