การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตราดอกเบี้ย


ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ประเภทของเงินฝากอัตราดอกเบี้ย/ปีเริ่มใช้ดาวน์โหลด
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ 0.375% / 1.125% มกราคม 2559 download
    
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1.125% กุมภาพันธ์ 2559 download
    
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%กุมภาพันธ์ 2559download
    
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan)

5.38% / 6.38% / 8.50%กุมภาพันธ์ 2559download
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)3.50%