การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตราดอกเบี้ย


ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนมิถุนายน 2558

ประเภทของเงินฝากอัตราดอกเบี้ย/ปีเริ่มใช้ดาวน์โหลด
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ 0.375% / 1.125% พฤษภาคม 2558 download
    
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1.125% มิถุนายน 2558download
    
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%มิถุนายน  2558download
    
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan) และ
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)
5.38%- 8.50% / 3.50%มิถุนายน 2558download