ประกาศสำคัญ

เรื่อง  ประกาศเลื่อนวันที่มีผลการปรับเปลี่ยนระบบหุ้นที่ให้บริการสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์


 

เรียน    ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งต่อท่านเกี่ยวกับ “การปรับเปลี่ยนระบบหุ้นที่ให้บริการสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์” ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  นั้น

บริษัทขอประกาศเลื่อนการบังคับใช้ออกไปก่อน หากมีความคืบหน้าอื่นใด ทางบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบอีกครั้ง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ด้วยความเคารพ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear valued customers,

As the Capital Nomura Securities Public Company Limited (“The Company”) announced about “The change in stock system service for credit balance account” to be effective on 01 August 2022. The Company announces to postpone the effective date. If there is any progress, the Company will announce further to customers.  

 

For your acknowledgement,

Best Regards,

RMD