การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


โปรแกรมซื้อขายด้วยตนเองผ่าน Internet

โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ แยกตามประเภทอุปกรณ์
ลูกค้า CNS สามารถเลือกใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Internet ที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน

PC device support
PC
eFin Trade Plus
Streaming
eFin Stock Pickup
mobile device support
Mobile
eFin Trade Plus iPhone
eFin Trade Plus Android Mobile
eFin Trade Plus Windows Phone
Streaming iPhone
Streaming Android
eFin Mobile
tablet device support
Tablet
eFin Trade Plus iPad
eFin Trade Plus Plus Android tablet
Streaming HD
Streaming Android
eFin Mobile HD

หมายเหตุ * เฉพาะโปรแกรม Streaming ที่รองรับการส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์