การเข้าสู่ระบบ

วิธีปฏิบัติเมื่อโปรแกรมซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีปัญหา

 

เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยเฉพาะในกรณีที่ระบบใดระบบหนึ่งเกิดเหตุขัดข้อง ลูกค้ายังคงสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่านโปรแกรมทางเลือกที่บริษัทฯ มีให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้


เมื่อโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ มีปัญหา

ลูกค้าสามารถ ส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน สำหรับลูกค้าของ Direct Department สามารถ ส่งคำสั่งผ่าน NOMURA DIRECT 0-2638-5500

ลูกค้าสามารถ ใช้โปรแกรมทางเลือกอื่นส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตแทนได้ เช่น

1. ใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์อื่นแทน

 •     กรณีโปรแกรม Streaming มีปัญหาสามารถใช้โปรแกรม efin Trade Plus (PC/iOS/Android) แทนได้ [eFin Trade (PC) Start]
 •     กรณีโปรแกรม eFin Trade Plus มีปัญหาสามารถใช้โปรแกรม Streaming (PC/iOS/Android) แทนได้ [Streaming (PC) Login]

2. เมนู "หน้าจอส่งคำสั่ง Quick Trade"

 •     กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านหน้าจอ Realtime (เช่น โปรแกรม efin Trade Plus และ Streaming) ลูกค้าสามารถเข้าเมนูดังกล่าวได้โดย
   • • เลือกเมนู "ซื้อ/ขายหลักทรัพย์"
   • • เลือก "หน้าจอส่งคำสั่ง Quick Trade"

    ข้อจำกัด ข้อมูลไม่ Realtime ลูกค้าจะต้องทำการ refresh หน้าจอ เพื่อ update ข้อมูล

 

เมื่อโปรแกรมซื้อขายตราสารอนุพันธ์ มีปัญหา

• ลูกค้าสามารถ ส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่านสำหรับลูกค้าของ Direct Department สามารถ ส่งคำสั่งผ่าน NOMURA DIRECT 0-2638-5500

• สำหรับช่วง Night Session ลูกค้า NOMURA ทุกท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ที่ 0-2081-2106-9

สำคัญ! กรณีที่ท่านส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ท่านใช้โปรแกรมใดในการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต หากท่านส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่แล้วไม่พบรายการดังกล่าวปรากฎอยู่ในโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของท่านหรือมีข้อสงสัยในคำสั่งซื้อขายและสถานะในบัญชีกรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่านหรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500 ทันที

ลูกค้าสามารถ ใช้โปรแกรมทางเลือกอื่นส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตแทนได้ เช่น

1. ใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์อื่นแทน

 •     กรณีโปรแกรม Streaming มีปัญหาสามารถใช้โปรแกรม efin Trade Plus (PC/iOS/Android) แทนได้ [eFin Trade (PC) Start]
 •     กรณีโปรแกรม eFin Trade Plus มีปัญหาสามารถใช้โปรแกรม Streaming (PC/iOS/Android) แทนได้ [Streaming (PC) Login]

    ข้อจำกัด บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกค้าจะต้องเลือกโปรแกรมที่ใช้บริการระหว่างบริการ efin Trade Plus หรือ บริการ Streaming หากบริการที่ท่านเลือกมีปัญหาต้องส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าทีเท่านั้น

2. เมนู Place Order

 •     กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านหน้าจอ Realtime (เช่น โปรแกรม efin Trade Plus และ Streaming) ลูกค้าสามารถเข้าเมนูดังกล่าวได้โดย
   • • เลือกเมนู "ซื้อ/ขาย ตราสารอนุพันธ์"
   • • ไปที่เมนูด้านซ้ายมือแล้วคลิกเลือก "หน้าจอส่งคำสั่ง Place Order"
   • • เลือก "Place Order"

    ข้อจำกัด ข้อมูลไม่ Realtime ลูกค้าจะต้องทำการ refresh หน้าจอ เพื่อ update ข้อมูล

 

เมื่อโปรแกรมซื้อขายอื่นๆ มีปัญหา

ลูกค้าสามารถ ส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน สำหรับลูกค้าของ Direct Department สามารถ ส่งคำสั่งผ่าน NOMURA DIRECT 0-2638-5500

สอบถามเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 • กองทุนรวม (NOMURA iFund) กรุณาติดต่อ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 0-2638-5624-28
 • หลักทรัพย์ต่างประเทศ (NOMURA iGlobal) กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 0-2638-5631-2
 • ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL Real Time) กรุณาติดต่อ ฝ่ายยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 0-2638-5721

 


คำแนะนำ
: ลูกค้าทุกท่านควรติดตั้งโปรแกรม efin Trade Plus ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อความสะดวกในการส่งคำสั่งในกรณีที่โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอนุพันธ์มีปัญหา