Back
แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ZIGA-W1 ครั้งสุดท้าย

                                                                                                                           
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ZIGA-W1 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ”

- เช็คลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 – 27 มีนาคม 2566** Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เท่านั้น)

ระบุ – เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ”
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / สาขาบางครุ/ ประเภทบัญชีออมทรัพย์/ เลขที่บัญชี

359-2-10039-9

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึง 29 มีนาคม 2566 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2
. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริงขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ