Back
ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน มกราคม 2566

                         
 
Deposite TypeInterest Rate per YearEffective DateDownload
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์0.50%มกราคม 2566download 
   
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า0.50%มกราคม 2566
   
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%มกราคม 2566
   
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan)4.50%มกราคม 2566
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)3.50%
   
อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade (Block Trade)5.50%มกราคม 2566