Back
ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน กันยายน 2565

                     
 
Deposite TypeInterest Rate per YearEffective DateDownload
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์0.25%กันยายน 2565download 
   
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า0.25%กันยายน 2565
   
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%กันยายน 2565
   
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan)4.31%กันยายน 2565
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)3.50%
   
อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade (Block Trade)5.50%กันยายน 2565